Gelişim Psikolojisi Vize – Final – KPSS Test Sınav Soruları 2
Vize - Final Test Soruları
0
6 yaşındaki Mehmet İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul’da çok fazla aracın olduğunu ve bu araçların havayı kirlettiğini babasından öğrenmiştir. Mehmet ailesiyle Ankara’daki amcasına gelmiştir. Mehmet, Ankara’da çok fazla aracın olduğunu görünce babasına “Baba, Ankara’da da İstanbul’da olduğu gibi hava çok kirli” demiştir.

Mehmet’in bu şekilde düşünmesinin nedeni, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre hangi kavramla açıklanabilir?
Özelden özele akıl yürütme
Tümdengelimsel düşünme
Devresel tepki
Özümseme
Benmerkezci düşünme

Doğru!

Yanlış!

2. Bruner’in gelişim kuramına göre, 2 yaşındaki Osman’a bir şeyler öğretmek için kullanılması gereken yöntem hangisidir?
Sembollerle ifade etmek
Anne ile işbirliği ortamı oluşturmak
Kavram haritalarını kullanmak
Öğretilecek konuya ilişkin imgeler canlandırmak
Motor aktivitelerden yararlanmak

Doğru!

Yanlış!

3. Vygotsky’nin gelişim kuramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Öğrencinin bilişsel gelişiminin diğer ve en önemli kaynağı psikolojik kişisel süreçlerdir.
Gelişim çevreyle ve çevredeki daha gelişmiş insanlarla etkileşiminin ürünüdür. Etkileşim, dil aracılığıyla gerçekleştirilir.
Bir işi öğrenen daha iyi bilen bireyler onun yakınsal gelişim alanına girerek öğrenenin gereksinim duyduğu ipuçlarını, yardımı ve desteği sağlar. Yakınsal gelişim alanı, gerçek gelişim düzeyi ile potansiyel gelişim düzeyi arasındaki farktır.
Gösterdiği gelişim potansiyeli, başkalarının yardımıyla neyi yapabilir duruma geleceğidir. Kısa bir süre sonra gerçek gelişim düzeyine dönüşebilir. Bu noktada sosyal etkileşimin önemli katkıları vardır.
Sosyal etkileşim sağlamanın en iyi yolu oyundur. Oyun sırasında çocuklar yetişkinleri taklit ederken, zihinsel gelişim fırsatları üretirler ve kuralları keşfederek soyut düşünmenin temellerini atarlar.

Doğru!

Yanlış!

4. Çocuktaki dil gelişimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Agulama, bebek yaklaşık 6 aylıkken başlar.
Dünya üzerindeki tüm çocuklar dil gelişim aşamalarını aynı sırada geçirirler.
Çok küçük bebekler, ünsüzlerin farklı bir grup olduğunu anlayamaz.
Babıldama, bebekte 12 ay civarında başlar.
Sağır bebeklerde babıldama görülmez.

Doğru!

Yanlış!

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çocuktaki dil gelişimini bilişsel kuramın ilkelerine dayanarak açıklar?
Çocuk, anadilini ana - baba tarafından pekiştirme yoluyla öğrenir.
Çocuğun anadili beyindeki nöronal devrelerde doğuştan programlanmıştır.
Çocuk anadilini kavramlara tepki bağı oluşturarak öğrenir.
Çocuk anadilini, dış dünyaya ilişkin bir şema oluşturup, dilsel olarak etiketleyerek öğrenir.
Kalıtsal olarak varolan dil edinimi yeteneği, olgunlaşma süreci tamamlandıktan sonra otomatik olarak ortaya çıkar.

Doğru!

Yanlış!

6. Bir anne ile çocuğu arasında aşağıdaki konuşma geçmektedir.
Anne: “Hadi kızım, anneye ekmek ver”
Çocuk: “Eme”
Anne: “Evet, ekmek kızım”
Çocuk: “Ekmek, anne”
Anne: “Aferin, benim kızıma, anneye ekmek verdi.”

Yukarıdaki konuşma, dil gelişim kuramlarından hangisine uygun bir örnektir?
Psiko-linguistik
Bilişsel
Davranışçı
Sosyo-linguistik
Hümanistik

Doğru!

Yanlış!

7. Freud’un psikoseksüel gelişim kuramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Gizil dönem cinsiyet gelişiminin başladığı evredir.
Çocuklar genital dönemde karşı cins ebeveyne daha fazla sevgi gösterisinde bulunurlar.
Fallik dönemde hızlı fiziksel gelişme ve buluğa erme süreci yaşanır.
Oral dönemde tuvalet eğitimi tamamlanır.
Fallik dönemde çocuklar, yetişkinleri model alarak cinsel kimliklerini kazanmaya başlarlar.

Doğru!

Yanlış!

8. 5 yaşındaki Leyla, kız kardeşi doğduktan sonra altını ıslatmaya ve bebekçe konuşmaya başlar.

Freud’a göre Leyla’nın bu durumu, aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi ile açıklanabilir?
Yer değiştirme
Karşıt tepki geliştirme
Rasyonalizasyon
Regresyon (Gerileme)
Yüceltme (Sublimasyon)

Doğru!

Yanlış!

9. “Ayıptır günahtır diye
Kilit vurdular dilime
Aşkı dokudum kilime
Anlıyor musun?”

Verilen dize aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek oluşturur?
Neden bulma
Ödünleme
Yüceltme
Yön değiştirme
Bastırma

Doğru!

Yanlış!

10. On yedi yaşındaki Ahmet ile babası arasında şöyle bir konuşma geçer:
Baba : Ahmet, hangi bölümleri düşünüyorsun?
Ahmet : Daha önümde bir yıl var.
Baba : Sen ne yapıyorsun? Hala bir fikrin yok mu?
Ahmet : Bir gün mühendis, bir gün doktor diğer gün de mimar olmak istiyorum.
Baba : Bunun kararını ne zaman vereceksin?
Bu konuşmadan Ahmet’in, yetişkinlik sorumluluklarını almaya geçişte, bir tür hazırlanma ve zaman kazanma dönemi seçtiği anlaşılmaktadır.

Psiko-sosyal gelişim kuramına göre, Ahmet’in bu davranışları, hangi kimliği geliştirmiş olmasından kaynaklanabilir?
Başarılı kimlik
Kimlik karmaşası
Ters kimlik
Moratoryum kimlik
Kimlik dağınıklığı

Doğru!

Yanlış!

11. 16 yaşındaki Serra, okuldaki rehberlik hocasına şunları anlatır: “Küçükken annemi hiçbir zaman yanımdayken hatırlamıyorum. Hostes olduğu için sürekli evden uzakta olurdu. Eve giriş - çıkış saatleri de sürekli değişirdi. Komşuların elinde büyüdüğümü hatırlıyorum. İhtiyacım olduğunda, annem bir kerecik bile olsun yanımda değildi.” Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramına göre,

Serra’nın anlattıkları aşağıdaki dönemlerden hangisindeki krize örnek teşkil eder?
Başarıya karşı aşağılık duygusu
Dostluk kazanmaya karşı yalnız kalma
Güvene karşı güvensizlik
Bağımsızlığa karşı utanma ve şüphecilik
Üretkenliğe karşı duraklama

Doğru!

Yanlış!

12. Murtaza Bey, emekli olduktan sonra babasından kalan çiftliğe yerleşmiştir. Geçmişine dönüp baktığında hayatı bir bütün olarak olumlu ve olumsuz, acı ve tatlı yönleriyle olduğu gibi kabullenmiştir. Bugüne kadar yaptığı her şeyi kendi koşulları içinde değerlendirip yaptıklarını anlamlı olarak değerlendirmiştir. Bu anlamda geçmişiyle barışıktır ve geleceğe dair bir endişe ve kaygı taşımamaktadır.

Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramına göre, Murtaza Bey’in durumu aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir?
Kimliğe karşı rol karmaşası
Temel güvene karşı güvensizlik
Üretkenliğe karşı durgunluk
Girişkenliğe karşı suçluluk
Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk

Doğru!

Yanlış!

13. Ortaöğretim son sınıfta okuyan Merve, ailesinin ekonomisine katkıda bulunmak için bir işe girer ve bir taraftan çalışırken diğer taraftan da okuluna devam etmeye çalışır. Merve, işinde başarılı olmuş; ama üniversiteye hazırlanırken hangi bölümü yazacağı noktasında kararsız kalmaktadır. Çalıştığı ve erkek arkadaşı olmadığı için yalnız kaldığında da şikâyetçi olmaktadır. Merve’nin yüksek öğretim sınavından yüksek puan aldığı halde tercihleri hakkında hala karar verememiştir.

Erikson’un psikososyal kişilik kuramına göre, yukarıdaki bilgilere bağlı olarak, Merve ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir?
Ailesine yardım etmesine karşın, bireylerle yakınlaşamamış ve yalnızlık duygusu gelişmiştir.
Ailesiyle birlikte yaşamak istememekte; ancak onların düzeninin de bozulmasından çekinmektedir.
Güçlü bir kimlik duygusu oluşturamamış ve rol karmaşası yaşamaktadır.
Kardeşlerinin iyi yetişmelerini sağlamış, böylelikle üretkenlik duygusunu kazanmıştır.
Ekonomik güce sahip olmasına karar veremediği için, utanç ve suçluluk duygusu yaşamaktadır.

Doğru!

Yanlış!

14. Aşağıda verilen Freud’un ve Erikson’un psikanalitik kuramına ilişkin karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
Freud kişilik gelişiminde 0-6 yaş arası ilk çocukluk dönemlerinin önemli olduğunu; Erikson ise kişilik gelişiminin yaşam boyu devam ettiğini savunmuştur.
Freud, kişilik gelişiminde ilk üç evrenin birleşerek bir bütün oluşturduğunu ve kişiliğin temel özelliklerinin oluştuğunu savunur, Erikson’a göre her gelişim döneminde önemli bir kriz vardır; ama önemli olan “Kimlik kazanmaya karşın rol karmaşası” dır.
Freud’un psikoseksüel gelişim kuramı dört evreden oluşur, Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramı yedi evreden oluşur.
Freud kişilik gelişiminde, biyolojik faktörlerin daha etkin olduğunu savunur. Erikson’a göre çevre daha etkindir.
Freud deterministtir. Erikson ise anti deterministtir.

Doğru!

Yanlış!

15. Kişilik gelişimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Hans Eysenck’e göre, nevrotizm ve psikotizm olmak üzere iki temel kişilik boyutu bulunmaktadır.
Bireysel psikoloji kuramına göre, kişilik gelişimi toplumsal faktörler tarafından güdülenir.
Carl Jung, kişiliğin yapısını ayırıcı özelliklerin (trait) oluşturduğunu ileri sürer.
Karen Horney’e göre, bireyler arasındaki davranış farklılıklarının kaynağı kalıtımdır.
Gordon Allport, ayırıcı özellikleri yüzeysel ve kaynak ayırıcı olmak üzere iki gruba ayırmıştır.

Doğru!

Yanlış!

16. “Sana taşla varana, sen aşla var.” atasözü, Kohlberg’in ahlâki gelişim dönemlerinden hangisi için örnek teşkil eder?
Kanun ve Düzen Eğilimi
Araçsal İlişkiler Eğilimi
Kişilerarası Uyum Eğilimi
Ceza ve İtaat Eğilimi
Evrensel Ahlâk İlkeleri Eğilimi

Doğru!

Yanlış!

17. Aytül Hanım, çocuğunu hastalığından doktorun yanına götürürken muayene için acil olarak kısa süreliğine park edebileceği bir yer ararken “özürlü araç park yeri”nin boş olduğunu fark eder ve etrafına bakarak, hiç kimsenin onu görmediğinden emin olunca arabasını bu alana park eder.

Aytül Hanım’ın bu davranışı Kohlberg’in ahlak
gelişimi kuramının hangi basamağındadır?
Kanun düzen eğilimi
Evrensel ahlak ilkesi
İyi çocuk eğilim
İtaat-ceza eğilimi
Araçsal ilişkiler eğilimi

Doğru!

Yanlış!

18. Mustafa lise öğrencisidir. Anne ve babası ayrı yaşamaktadır. Mustafa annesiyle yaşamakta ve annesine yardım etmek amacıyla bir gece işinde çalışmaktadır. Ders çalışmak için yeterli vakti olmadığı için dersleri pek iyi değildir. Sınavının olduğu günün gecesi işe gitmemeyi planlamış ama işteki yoğunluktan dolayı patronu hemen işe gelmesini istemiştir. Gece 2’ye kadar işte çalışmış, eve geldiğinde ders çalışmaya gayret etmiş ama uyuyakalmıştır. Eğer sınavdan zayıf alırsa dersten kalacak ve çalıştığı işle ilgili problem çıkacaktır. Sınava girmiş ve testi boş bırakmaya karar vermiştir. Tam bu sırada sınıfın en çalışkan öğrencilerinden birinin kağıdının yakalanma ihtimali olmadan rahatlıkla görebileceği bir pozisyonda olduğunu fark etmiştir.

Yakalanma ihtimali olmadığı için Mustafa’nın kopya çekmesi gerektiğini düşünen biri, Kohlberg’e göre hangi ahlâki dönemde bulunmaktadır?
İtaat - Ceza
Saf çıkarcı
İyi çocuk
Toplumsal anlaşma
Kanun - Düzen

Doğru!

Yanlış!

19. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre, aşağıda verilen ihtiyaçları alt basamaktan üste doğru sıralayacak olursak, baştan dördüncü sıraya hangisi konumlanır?
I. Aşk
II. Uyku
III. Üst düzey yöneticilik
lV. Güvenlik
V. Sanatsal faaliyetler
Uyku
Sanatsal faaliyetler
Güvenlik
Üst düzey yöneticilik
Aşk

Doğru!

Yanlış!

20. Gelişim psikolojisine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
Dil gelişimi ile zihinsel gelişim arasında doğrudan bir ilişki bulunmaz.
Ahlâk gelişimi, bedensel gelişim tamamlandıktan sonra ortaya çıkar.
Güvenli bağlanan çocuklar, anaokuluna başlarken yaşıtlarına oranla daha az ayrılık kaygısı taşırlar.
Dil gelişimini tamamlamış olan çocuklar, olumlu bir kimlik statüsüne sahiptirler.
Psikolojik sorunların en fazla olduğu dönem yaşlılık, en az olduğu dönem ise ergenlik dönemidir.

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Gelişim Psikolojisi Vize – Final – KPSS Test Sınav Soruları 2

%%total%% sorudan %%score%% tane doğru cevap yaptım.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 1
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 2
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir