Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular Çöz
Vize - Final Test Soruları
0
1. Bir sınıf öğretmeni, ilkokula yeni başlayan öğrencilerinin,
zihinlerinde sayı kavramını oluşturmalarına yardım
etmek için fasulye taneleri ile oluşturduğu kümelerle
rakamları eşleştirmiştir.

Buna göre, öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden
hangisini kullanmıştır?
Açıklık
Bilimsellik
Bilinenden bilinmeyene
Somuttan soyuta
Ekonomiklik

Doğru

Yanlış

2. Bir öğretmen, öğretim programında yer alan “Çocuklara yönelik reklamların işlevini sorgular.” kazanımına yönelik etkinlikler planlamak istemektedir.

Öğretmenin, bu kazanımı aşağıdaki becerilerden hangisi kapsamında ele alması daha uygundur?
Yaratıcı düşünme
Eleştirel düşünme
Karar verme
Yansıtıcı düşünme
Problem çözme

Doğru

Yanlış

3. Doğan Öğretmen, her dersin başında, ulaşılacak kazanımlarla ilgili öğrencilerine bilgi vermektedir.

Bu uygulamanın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
Öğrenmeyi somutlaştırma
Öğrencide beklenti oluşturma
Dersin özetini verme
Öğrencileri iş birliğine yöneltme
Ön bilgileri hatırlatma

Doğru

Yanlış

4. Derste soru-cevap yöntem veya tekniğinin kullanılmasında uyulması gereken en temel kural aşağıdakilerden hangisidir?
Kazandırılacak niteliklerle tutarlı sorular sorma
Açık uçlu sorular sorma
Çekingen öğrencilere de uygun sorular sorma
Farklı öğrencilere sorular sorma
Tartışmayı gerektirecek sorular sorma

Doğru

Yanlış

5. Aşağıdakilerden hangisi, bir öğretmenin öğrenme-öğretme sürecine yönelik etkinlik düzenlerken dikkate alması gereken temel özellikler arasında değildir?
Amaç ve kazanımlara ulaştırabilecek nitelikte olması
Çocukların gelişim düzeylerine uygun olması
Çeşitli yöntem, teknik ve materyal kullanımına yer vermesi
Ders ve çalışma kitabına bağlı kalması
Farklı etkinlikler arasında bağlantılar kurması

Doğru

Yanlış

6. Fen ve teknoloji dersinde Bahar Öğretmen, beynin görevlerini anlatırken Türkiye haritası üzerinde Ankara’yı beynin yerine koyarak anlatmaya çalışmıştır.

Bahar Öğretmen’in bu uygulaması, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine uygun bir örnektir?
Örnek olay
Rol oynama
Metafor
Gösteri
Gözlem

Doğru

Yanlış

7. Ahmet, Türkçe dersinde okuduğu bilgilendirici bir metinde geçen kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri bulmayı, bulduklarını da tablo veya zihin haritası çizerek öğrenmeyi tercih etmektedir.

Çoklu zekâ kuramına göre, Ahmet’in öne çıkan zekâ alanları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Sözel – Doğacı
Görsel – Sözel
Doğacı – Öze dönük
Mantıksal – Görsel
Öze dönük – Mantıksal

Doğru

Yanlış

8. Sunuş yoluyla öğretim stratejisine göre, dersin başında öğrencilere “ön organize edici bilgiler” verilmesinin en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Öğrencileri motive etme
Yeni bilgiye temel oluşturma
Öğrencileri düşündürme
Grupla çalışmayı teşvik etme
Benzerlik ve farklılıkları örneklendirme

Doğru

Yanlış

9. Bir öğrenci, bir derste yapılanları aşağıdaki gibi sıralamıştır:

İ. Öğretmenimiz çözelti kavramının ne olduğunu defterimize yazdırdı.
İİ. Şekeri suyla karıştırdı. Bizden gördüklerimizi anlatmamızı istedi.
İİİ. Tuzu suyun içerisine karıştırdı. Gördüklerimizi anlatmamızı ve öncekiyle karşılaştırmamızı istedi.
IV. Bir miktar kumla suyu karıştırıp şekerli çay örneği ile bu karışım arasındaki ilişkiyi açıkladı.
V. Bizlerden örnekler vermemizi istedi. Biz de yeni örnekler sunduk.

Yapılanlardan hangileri, buluş yoluyla öğrenme yaklaşımına uygun değildir?
I ve IV
I ve V
II ve III
III ve IV
III ve V

Doğru

Yanlış

10. Aşağıdakilerden hangisi, proje tabanlı öğrenmenin sınırlılıklarından biri değildir?
Projeyi tamamlamak için uzun zaman gerekmesi
Uygulamada, öğrencilerin uzman olarak görülmesi
Proje, öğretmen gözetimi dışında yapıldığında bazı problemlerin çıkması
Proje çalışmalarında gerekli gözetim ve denetimi sağlamanın zor olması
Öğrenciye ilginç gelen proje konusu bulmakta sıkıntı yaşanması

Doğru

Yanlış

11. Dört öğretmenin derslerinde yaptıkları aşağıda verilmiştir:

I. Ayşe Öğretmen, öğrencilerinden, prizmalar konusuyla ilgili araştırmaya dayalı bir ürün oluşturmalarını istemiştir.
II. Eda Öğretmen, dersindeki bir konuya ilişkin uygulama ve genelleme yapabilmeleri için öğrencilerine argümantasyon tekniğini kullandırmıştır.
III. Tamer Öğretmen, öğrencilerine bilimsel yöntem kullanarak elde ettikleri verilere dayalı bir sunum yaptırmıştır.
IV. Serkan Öğretmen, öğrencilerini hem bireysel hem grupla çalıştırarak süreç boyunca çalışmalarını takip etmiş ve öğrencilerini disiplinler arası çalışmaya yönlendirmiştir.

Öğretmenlerin yaptığı uygulamalar, sırasıyla aşağıda verilenlerden hangilerine daha uygun örnek olur?
Proje yöntemi - Problem çözme yöntemi - Proje yöntemi - Proje yöntemi
Beyin fırtınası - Proje yöntemi - Problem çözme yöntemi - Proje yöntemi
Beyin fırtınası - Problem çözme yöntemi - Örnek olay - Proje yöntemi
Problem çözme yöntemi - Örnek olay - Proje yöntemi - Beyin fırtınası
Proje yöntemi - Örnek olay - Beyin fırtınası - Problem çözme yöntemi

Doğru

Yanlış

12. Esra Öğretmen, bir dersinde aşağıdaki işlemlere yer vermiştir:

I. Öğrencilerin tüm duyu organlarına yönelik etkinlikler kullanmıştır.
II. Yaparak, yaşayarak öğrenme amaçlı alıştırmalar yaptırmıştır.
III. Uygulamalarda öğrenci katılımını serbest bırakmıştır.
IV. Öğrencilerinde, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye çalışmıştır.

Esra Öğretmen’in bu dersinde yaptıklarından hangileri, gösterip yaptırma yöntem veya tekniğine uygundur?
I ve II
I ve IV
II ve III
II ve IV
III ve IV

Doğru

Yanlış

13. Sosyal bilgiler dersinde 10 öğrencisi bulunan bir öğretmenin, büyük grup tartışması yöntem veya tekniğini kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?
Tartışmayı, öğrencileri gruplara ayırmadan başlatması
Sunulan problemin ardından tartışmaya, gönüllü öğrencilerden başlaması
Daha önceden konuyu araştırma görevi verdiği öğrenciyi lider olarak seçmesi
Araştırma görevi verdiği üç öğrenciyi, tartışmayı değerlendirmek için jüri olarak belirlemesi
Planlama yaparak öğrencilerin tartışılacak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlaması

Doğru

Yanlış

14. Öğretmen, sınıfında altı düşünce şapkası tekniğini uygulamak istemektedir. Bu amaçla sınıfa getirdiği yarısı dolu bir su bardağını masasına koyar. Düşünce şapkalarını da öğrencilere dağıtarak öğrencilerinden şapkaların rengine uygun yorumlar yapmalarını ister.

Buna göre, aşağıdaki öğrenci yorumu–şapka rengi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Bardağın yarısı boştur. – Siyah
Bu güzel bardağın içindeki su, hayatı temsil etmektedir. – Kırmızı
Bu su temiz değildir. – Yeşil
Bardağın yarısı doludur. – Sarı
Bardağın yarısı dolu, yarısı boştur. – Mavi

Doğru

Yanlış

15. Bir öğretmen öğrencilerine “Nehirler tuzlu olsaydı ne
olurdu?” sorusunu yönelterek 10 dakika boyunca
öğrencilerden gelen fikirleri tahtaya yazıp bu fikirlerin tartışılıp değerlendirilmesini sağlamıştır.

Bu öğretmen, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmıştır?
Soru-cevap
Çember
Forum
Açık oturum
Beyin fırtınası

Doğru

Yanlış

16. Öğrencilerini dört gruba ayıran bir öğretmen, sınıfında dört köşeye yerleştirdiği masalara sürüngenlere, balıklara, kuşlara ve memelilere ait resimler koymuştur. Her bir grubun, masaları dolaşarak her bir masada belirtilen hayvan grubuna yönelik bir pano hazırlamalarını istemiştir. Gruplar daha önceden belirlenen plana göre tüm masalardaki çalışmaları tamamlamıştır.

Öğretmenin bu uygulaması, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisidir?
Köşelenme
Kart oyunu
Gösteri
İstasyon
Çember

Doğru

Yanlış

17. Bir öğrencinin sıra arkadaşıyla konuştuğunu gören öğretmen, aşağıdaki uyarma yollarından hangisini öncelikle tercih etmelidir?
Göz teması kurma
Sözlü uyarma
Dersten sonra görüşme
Rehberlik servisine yollama
Okul müdürüne gönderme

Doğru

Yanlış

18. Okul bahçesinde futbol oynarken tartışan öğrenciler, tartışmayı sınıfa taşımışlar ve derste de sürdürmüşlerdir. Öğretmen, öğrencilerin birbirlerine öfke ile baktıklarının farkına varmıştır.

Bu sorunu çözmek için öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Problemin nedenlerini araştırmak
İlgili öğrencileri sınıftan çıkarmak
Problemi tartışmaya açmak
Öğrencileri barıştırmak
İlgili öğrencileri disiplin kuruluna sevk etmek

Doğru

Yanlış

19. I. Zamanı gelince uygun ipucu ve pekiştireç verme
II. Başarısız öğrencilerle başarılı öğrencileri kıyaslama
III. Hazırbulunuşluk düzeyine uygun sorular sorma
IV. Öğrencilerin soru sormalarına sadece dersin sonunda izin verme

Çekingen öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamak isteyen bir öğretmenin, yukarıdakilerden hangilerini yapması uygundur?
I ve II
I ve III
I ve IV
II ve III
II ve IV

Doğru

Yanlış

20. Aşağıdakilerden hangisi, okulun örtük amaçlarıyla en az ilgilidir?
Bireyleri sorumluluk almaya yönlendirmek
Okulda düzenli bir ortam oluşturmak
Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgileri öğretmek
Sosyal ortamın oluşmasını desteklemek
Öğrencileri toplumsal hayata hazırlamak

Doğru

Yanlış

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Eğitim Bilimleri

%%total%% sorudan %%score%% tane doğru cevap yaptım.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 1
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 1
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir