1. Anasayfa
 2. Sınav Soruları

20. Yüzyıl Felsefesi Vize – Final Test Sınav Soruları (Bölüm 1)

20. Yüzyıl Felsefesi Vize – Final Test Sınav Soruları (Bölüm 1)
1
1) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin özellikleri arasında yer almaz?
Aristoteles ve Batlamyus astronomisinin esasları devam etmiştir.
Güneş merkezlilik esas alınarak dünya merkezli evren anlayışına dayalı olarak karşılaşılangözlem problemleri çözülmeye başlanmıştır.
Güneş merkezli evren modeli, Kiliseye karşı gelme algısı yaratılmıştır.
Güneş merkezli evren anlayışı gelmiştir.
Bu dönemde matematiksel anlayıştan hareket edilmiştir.

Doğru!

Yanlış!

2) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin özellikleri arasında yer almaz?
Dönemin filozofları ‘modern’ dünya görüşünü kurmuşlardır.
Dönemin filozofları maddi, ekonomik ve tarihsel koşullar doğrultusunda dünyayı yenidenyorumlamaya başlamışlardır.
Doğaya bakış, doğayı yorumlama tarzlarında değişikliklere gidilmiştir.
Akıl, doğa ve insan konularına eskisinden farklı değerlendirmeler getirilmiştir.
Kilise, bilim konusunda yaşanan gelişmeleri geçerli ve doğru kabul etmiştir.

Doğru!

Yanlış!

3) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin özellikleri arasında yer alır?
Aristoteles ve Batlamyus astronomisinin kabulleri sürdürülmüştür.
Hepsi
Eğitim, sanat alanında gelişmeler yaşanmamış, tersine geriye gitmiştir.
Dünya merkezli evren algısı devam etmiştir.
Güneş merkezli evren anlayışı önceki dünya merkezli evren anlayışının yerini almıştır.

Doğru!

Yanlış!

4) Aşağıdakilerden hangisi modern doğa anlayışlarının özellikleri arasında yer almaz?
Doğanın kavranışı Antik Çağ’a kadar geri gider.
Orta Çağ’da yer alan natura naturata doğa fikri, Yeni Çağ’da yerini res extensa anlayışınabırakmıştır.
Antik Çağ’da yer alan phusis anlayışı, Yeni Çağ’da yerini res extensa’ya bırakmıştır
Aristoteles’in doğa anlayışı olduğu gibi kabul edilmiştir.
Aristoteles’in 'ay altı' ve 'ay üstü' anlayışına eleştirel bakış getirilmiştir.

Doğru!

Yanlış!

5) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin temel özellikleri arasında yer almaz?
Hümanist eğitimin ortaya çıkmasıyla beraber, doğanın yapısı ve işleyişine ilişkin çalışmalar,belli yaklaşımların tekelinden kurtularak serbestleşmiştir.
Aristotelesçi bakış açısıyla dönemin filozoflarının görüşlerine tamamen yön vermiştir.
Tanrı'nın kavranış biçiminin değişmesiyle beraber, daha önce birlik ve bütünlük gösterendoğa - özne ayrımı obje - süje, nesne - özne çatışması başlar.
Modern dönemlerde artık dünya, başta endüstriyel amaçlar olmak üzere, öncedentasarlanan belli amaçlar doğrultusunda değiştirilir.
Bu dönemde Colombus, Vasco de Gama ve Magellan özellikle gemilerle Akdeniz dünyasınıve Akdeniz ticaret yollarını ikinci plana atarak, dünyanın etrafının dolaşılması konularındaöncü ve çığır açıcı çalışmalar yapmışlardır.

Doğru!

Yanlış!

6) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans ve modern dönem filozoflarının görüşlerindendir?
Hiçbiri.
Düşüncelerinde hümanist tavır sergilemişlerdir.
Aristoteles’in bütün görüşlerini felsefelerine yerleştirmişlerdir.
Dönemin filozofları maddi, ekonomik ve tarihsel koşullar doğrultusunda dünyaya yeni birbakış açısı getirmemişlerdir.
Doğaya bakış açıları Platon'un doğa anlayışının aynısıdır.

Doğru!

Yanlış!

7) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Descartes’ın felsefe anlayışının geliştiği dönem, Orta Çağ düşüncesinin etkilerinin henüzdevam ettiği bir fikir ve düşünce çatışmaları ortamıydı.
Descartes’ın bu dönemdeki temel tavrı, eski bir bina olarak gördüğü Orta Çağ düşüncesiniana yapılarına kadar sökmek, geride güvenilir neler kalacağını anlayana kadar şüphe yöntemiyle incelemektir.
Descartes’a göre şüphenin yöneldiği hiç bir konu, soruşturmadan güvenli bir temel olabilecekbiçimde çıkamayacaktır.
Descartes’ın şüphe yöntemini kullanması, kendisinden şüphe edilemeyecekhakikatlerin bulunmasından sonra da devam eder.
Descartes’a göre, uykuda rüya görürken yapılan muhakemeler ile uyanıkken yapılanmuhakemelerin bazıları arasında temel farklılıklar yoktur.

Doğru!

Yanlış!

8) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Kartezyen şüphenin konuları Descartes tarafından sınırlanmamıştır.
Descartes’in felsefesinde 'doğuştan ideler' adı verilen unsurlar vardır.
Descartes’e göre doğuştan gelen idelerin kaynağı insan deneyimleridir.
Düşünen ben, şüphenin konusu ne olursa olsun, bir düşünme etkinliği olarak şüphenin deimkânını oluşturur.
Düşünüyorum öyleyse varım.' sözü Descartes’a aittir.

Doğru!

Yanlış!

9) Spinoza için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Spinoza’ya göre Tanrı, olan veya oluşan her şeyin kaynağıdır.
Spinoza’nın felsefesinde Tanrı/Doğa'dan ayrışık herhangi başka bir nesne düşünülemez.
Spinoza’ya göre insan deneyim faaliyetleri, olan her şeyin kaynağıdır.
Spinoza’ya göre doğa, kendi zorunluluğunu taşıyan varlık olarak aynı zamanda özgürdür.
Spinoza için Descartes’ta olduğu gibi (dualist) ikici tabiri kullanılmaz.

Doğru!

Yanlış!

10) Descartes ve Spinoza için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Spinoza’da Tanrı, olan, oluşan her şeyin kaynağıdır.
Descartes’in yöntemi Kartezyen yöntem olarak anılmaktadır.
Spinoza’nın felsefesinde Tanrı temel konumdadır.
Descartes’in felsefesinde res cogitans ve res extensa kavramları yer almıştır.
Descartes’in şüpheci yöntemi Tanrı’nın varlığını kabul etmez.

Doğru!

Yanlış!

11) Aşağıdakilerden hangisi emprizm akımının temsilcilerinden biridir?
Thales
Platon
Locke
Sokrates
Aristoteles

Doğru!

Yanlış!

12) Emprizmin çıkış noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Hepsi.
Mutluluğun kaynağını bulmak.
Erdemin öğretilebilir olduğunun iddia edilmesi.
Evrenin ana maddesi probleminin araştırılması.
Rasyonalizmin temel kabullerinden biri olan doğuştan ideler anlayışına karşı çıkmak.

Doğru!

Yanlış!

13) Aşağıda verilen bilgilere göre Locke için hangisini söylemek yanlış olacaktır?
Locke’a göre zihinde bulunan her ide deneyimden kaynaklanmak durumundadır.
Tabula rasa tabiri, insan zihninin doğuştan tamamen boş olduğunu ifade etmek içinkullanılmıştır.
Locke rasyonalist bir filozoftur.
Locke’a göre bilmenin konusu olan her şey bir idedir.
Locke zihin için tabula rasa tabirini kullanmıştır.

Doğru!

Yanlış!

14) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Locke için tabula rasa insan zihninin doğuştan boş olduğunu gösterir.
Berkeley için bir şeyin var olması, algılaması kesintisiz ve sürekli olan bir varlığın onualgılamasına bağlıdır.
Descartes için tabula rasa doğuştan bir takım idelerle insanın hayata gelmediğine işaret eder
Locke için her nesnenin birincil ve ikincil olmak üzere iki türlü niteliği vardır.
Berkeley’e göre, idelerin kaynağı 'zihin'den bağımsız bir dış dünya olmadığı gibi, var olmakda algılanmış olmaktır.

Doğru!

Yanlış!

15) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Emprizm, zihinde bulunan idelerin deneyimlere dayandırılmasına yönelik bir yaklaşımdır.
Locke’a göre zihinde bulunan ideler yalın ve karmaşık olarak iki türlüdür.
Emprizm, zihinde bulunan idelerin deneyimlere dayandırılmadan kendiliğinden ortayaçıkmasına dayandırılan bir yaklaşımdır.
Descartes, açık ve seçik olan idelerin insanın doğumuyla beraber geldiğini kabul etmektedir.
Locke, rasyonali zmin temel kabullerinden biri olarak görülen doğuştan ideler anlayışına karşı çıkar.

Doğru!

Yanlış!

16) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Berkeley için insan algılaması Tanrısal algılamanın yarattığı imkânla gerçekleşebilir.
Hume, Kant’ı dogmatik uykusundan uyandırmıştır.
Kant’a göre, fenomenler dünyasının haricinde kendinde şeyler dünyasını da bilebiliriz.
Kant’a göre biz, nesnelerin özünü bilmek zorunda değiliz.
Kant’a göre doğa yasası nedenselliğe dayanır.

Doğru!

Yanlış!

17) Aşağıda verilen seçeneklere göre hangisini söylemek doğru olmaz?
Kant, bilginin sınırlarını belirlemede deneyimi kullanmış ama insan aklının temel yönlerini dehesaba katmıştır.
Kant için gerçeklik yargıda ve kavramda kurulur.
Kant’a göre gerçekliğin kurulmasında deneyim önemlidir, ama gerçeklik yalnızca deneyimle kurulmaz.
Hume’a göre ileri sürülen iddiaları oluşturan cümleler ve bu cümlelerdeki kavramlar “deneysel içeriğe” sahip olamazlar.
Kant’a göre dış dünya “noumen” alanıdır.

Doğru!

Yanlış!

18) Aşağıda verilen hangi ifade yanlıştır?
Hume cümlede olguları kullanarak, mantık ve matematik önermeleri kullanarak metafiziğidışarıya atmış olur.
Kant bilimi, deneysel içerikli bir bilgi olarak meşru kılmıştır.
Felsefenin ne'liği problemi Hume ve Kant döneminde meydana gelmiştir.
20. yy felsefesinin temel sorunlarından biri, felsefenin ne olmadığıdır.
Eski Yunan’da ve Orta Çağ’da “varlık” sorunu ön plandayken, Yeni Çağ’da “bilgi” sorunu ön plandadır.

Doğru!

Yanlış!

19) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Kant doğa bilimlerini numenler üzerine inşa etmiştir.
Kant bilimi deneysel içerikli olarak görmez.
Kant’ta fenomenler, zihindeki “deneyimden sonra gelen” yapılarda kurulur.
Kant’ta 'deneyimin formu' denilen fikir ortaya çıkar.
Hepsi.

Doğru!

Yanlış!

20) Aşağıda verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda hangisini söylemek doğru olmaz?
Kant doğa bilimlerini fenomenler üzerine kurmuştur.
Kant için dış dünya “fenomenler” alanıdır.
Kant, gerçekliği “transsendental” dediği ve açıklayıcı bir kavram olarak kullandığı bir zemine indirgemiştir
Kant için yargı, objektif, inanç ise sübjektif'tir.
Hume ve Kant’ta felsefe bir bilgi eleştirisi üzerine kuruludur.

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

20. Yüzyıl Felsefesi Hazırlık Soruları

%%total%% sorudan %%score%% tane doğru cevap yaptım.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 2
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 2
  e_lendim
  Eğlendim
 • 1
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

 1. tebrikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir