Örgüt Kültürü Hakkında Yapılan Çalışmalar
0

Örgüt Kültürü Tipleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma

ERDEM, Ramazan (2007), “Örgüt Kültürü Tipleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma”, Eskişehir Osmangazi üniversitesi İibf Dergisi, 2(2), 63-79 (114 Alıntılanma)

Araştırmanın Amacı: Bu çalışma, hastanelerin örgüt kültürü tipinden hangisine yakın olduğunu belirlemeyi ve örgüt kültürü tipleri ile hastane çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır.

Araştırmanın Örneklemi: Araştırmanın çalışma evrenini Elazığ il merkezindeki hastane çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada altı hastaneden veri toplanmış ve bu altı hastaneden 256 çalışana ulaşılmıştır. Hastane çalışanları hekim, hemşire, idari personel ve diğer sağlık personelinden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında bir üniversite hastanesi, üç devlet hastanesi ve iki tane de özel sağlık kuruluşu bulunmaktadır.

Veri Toplama Aracı: Ankette örgüt kültürü ile ilgili ifadeler dört boyutta (örgüt türü, örgüt çalışanlarını bir arada tutan bağ, liderlik ve örgütün stratejik vurguları) ele alınmıştır. Dört boyuttaki her bir ifade dört örgüt kültürü tipi (klan, hiyerarşi, adhokrasi ve pazar) ile ilgilidir. Araştırmada hastane çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek için Porter ve arkadaşları (1974) tarafından geliştirilmiş örgütsel bağlılık anketinin Türkçe’ye uyarlanmış versiyonu (ErigüçKaygın, 1994) kullanılmıştır. Ankette 15 ifade bulunmakta ve örgütsel bağlılık tek boyutta ölçülmektedir. Hastane çalışanları her bir ifadeye ne ölçüde katılıp katılmadıklarını 7’li Likert tipi ölçek üzerinde işaretlemişlerdir.

Sonuç: Sonuç olarak, araştırma kapsamındaki örneklemden yola çıkarak, hastane çalışanlarının kurumlarını en çok hiyerarşi kültürü ve pazar kültürü ile, en az ise klan kültürü ve adhokrasi kültürü ile ilişkilendirdikleri söylenebilir. Bu sonuç, hastanelerin Cameron ve Quinn’in “rekabetçi değerler modeli” adını verdikleri modelde “durağanlık ve kontrol” ekseninde olduklarını göstermektedir. Örgütsel bağlılık puanları açısından değerlendirildiğinde hastane çalışanları daha çok klan kültürünü tercih etmektedirler. Çünkü klan kültürü, hastane çalışanlarının örgütsel bağlılık puanlarını artırmaktadır. Hastane yöneticileri, çalışanlarına daha fazla kişisel ilgi gösterdikleri ve onların özel sorunlarıyla ilgilendikleri takdirde bu onların kurumlarına olan bağlılıklarını artıracaktır.

Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler

KÖSE, Sevinç, TETİK, Semra ve ERCAN, Cuma (2001), “Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler”, Celal Bayar Üniversitesi  İİBF, Cilt:7 Say :1

Araştırmanın Amacı:Örgüt kültürü kuruluş amacı, faaliyet alanı, çalışanlarının özellikleri, hizmetin niteliği ve özellikleri gibi pek çok konuda farklı yapılara sahip olan her bir örgütte değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle yapılan bu çalışmanın temel amacı , örgütlerde örgüt kültürünün farklı örgütlerde gerçekten farklışekillerde ortaya çıkıp çıkmadığını test etmektedir.

Araştırmanın Örneklemi: Araştırma Şubat 2001’de Manisa Defterdarlığı’nda ve Vakıfbank Şubesinde yapılmıştır. Araştırma toplam 55 kişiye yöneltilmiştir.

Araştırmanın Varsayımı: Örgüt kültürü farklı yapılara sahip örgütlerde farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır.

Sonuç: Yapılan araştırmada Vakıfbank ile defterlarlık arasında çoğu başlıkta zıtlıklar görülmektedir.

Otel İşletmelerinde Cameron-Quinn Örgüt Kültürü Tiplerinin Yenilikçiliğe Etkisi

ÇETİN, Ahmet ve TOPALOĞLU, Cafer (2018), “Otel İşletmelerinde Cameron-Quinn Örgüt Kültürü Tiplerinin Yenilikçiliğe Etkisi”, Journal of TourismandGastronomyStudies, 6/2 (2018) 476-492

Bu araştırma otel işletmelerindeki Cameron-Quinn örgüt kültürü tipleri ile yenilikçilik ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Muğla ili sınırları içinde yer alan 53 adet dört ve beş yıldızlı otel işletmesinde gerçekleştirilen araştırmada 405 adet ankete ulaşılmıştır. Elde edilen veriler ile otel çalışanları tarafından algılanan örgüt kültürü tiplerinin belirlenmesi ve bu örgüt kültürü tipleri ile otelin yenilikçilik performansı arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. Verilerin analizinde güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmış, örgüt kültürü tiplerinin belirlenmesi için faktör analizi gerçekleştirilerek örgüt kültürü tiplerinin yeniliğe etkisini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; adhokrasi ve klan kültür tiplerinin yenilikçilik ile anlamlı ve pozitif bir ilişkisinin olduğu, hiyerarşi örgüt kültürü tipinin anlamlı ve negatif ilişkisinin olduğu ve pazar kültür tipinin ise anlamlı bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür.

Örgüt Kültürü: Kavramsal Çerçevesi ve Eğitim Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

AVCI, Ahmet (2018), “Örgüt Kültürü: Kavramsal Çerçevesi ve Eğitim Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi”, Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, doi: 10.23863/kalem.2017.72

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, örgüt kültürünün kavramsal çerçevesini incelemek ve eğitim yönetimi açısından değerlendirmektir. Bu araştırma ile örgüt kültürünün kavramsal çerçevesi incelenmiş ve örgüt kültürü ile eğitim yönetimi ve örgütsel davranış arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Bu araştırma, güçlü örgüt kültürü ile eğitim yönetimi arasındaki ilişkinin, okullarda örgüt kültürü hissi ile eğitim yönetimi arasındaki ilişkiyi ve sağlıklı bir okul yönetiminin ve etkili bir eğitimin oluşturulmasında ilişkisini açıklamak açısından önemlidir.

Araştırma Yöntemi: Araştırma, tarama modelinde kalitatif olarak gerçekleştirilmiş olup, veri toplama tekniği açısından belgesel araştırma tasarımında betimsel bir araştırmadır. Bu araştırmada, ayrıntılı literatür ve literatür taraması yapılarak birincil veri ve kaynaklara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuç, toplanan veriler üzerinde gerekli inceleme, analiz ve tartışmaların araştırmanın amacına uygun olarak yapılmasıyla oluşturulmuş, teorik ve pratik öneriler ortaya konulmuştur.

Sonuç: Pozitif ve güçlü okul kültürü, eğitim ve öğretimin sağlıklı ve başarılı bir şekilde uygulanmasını olumlu yönde etkilemektedir.

Yüksek öğretim kurumlarında örgüt kültürünün öğrenim performansı üzerindeki etkisi

PONNUSWAMY, Indra ve MANOHAR, H. Lysander (2016), “Impact of learningorganizationculture on performance in highereducationinstitutions”, Studies in HigherEducation, Vol. 41, No. 1, 21–36, http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2014.914920

Bu araştırma, Hint Yükseköğretim kurumlarında öğrenen kurum kültürü hakkında akademik personel algısının araştırılması için yapılmıştır.

Araştırma Soruları:

 1. Hint Yükseköğretim kurumlarında öğrenme organizasyonu boyutları bilgi performansıyla ne ölçüde bağlantılıdır?
 2. Hint HintYükseköğretim kurumlarında öğrenme organizasyonu boyutları araştırma performansı ile ne ölçüde ilişkilidir?
 3. Öğrenme organizasyonu kültürü, bilgi performansı ve araştırma performansı boyutları arasında bir korelasyon var mı?

Araştırmanın Yöntemi: Mevcut ampirik araştırma çalışması, Hindistan’daki Hint Yükseköğretim kurumlarında toplanan verilere dayanmaktadır. Anket 700 personele gönderilmiştir ve 550’sinden tamamlanmış bir geri bildirim% 78,5’lik bir cevap oranı ile sonuçlanmıştır.

Araştırmanın Sonuçları: Sonuçlar, öğrenme organizasyonu kültürü, bilgi performansı ve araştırma performansının yapıları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sonuçlar, bilgi performansının, araştırma performansının istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir.

Yönetimsel Çalışma Etkinliği ve Organizasyon Kültürü: Rus Bankaları ile Keşif Çalışması

BAGİROVA, Anna ve VAVİLOVA, Asya (2015), “ManagerialWorkEffectivenessandOrganizationCulture: ExploratoryStudyWith Russian Banks”, Proceedings of theEuropean Conference on Management, Leadership&Governance“, 2015, p11-19. 9p.

Araştırmanın Amacı: Rus pazarında faaliyet gösteren iki bankanın organizasyon kültürünün analiz sonuçlarını temsil etmektedir.Bunlardan biri Rus, diğeri Avrupalı.

Araştırmanın Metadolojisi: Üç gösterge grubunun hesaplanmasını içermiştir: Yenilikçilik (ilericilik), idari istikrar, organizasyon kültürünün sağlanmasının maliyeti.Bir inovasyon seviyesi değerlendirmesi için, banka personelinin çalışmasında iletişim seviyesi göstergelerini, yaratıcı operasyonların ve entelektüel emeğin bir kısmı hesaplanmıştır. İdari istikrarın değerlendirilmesi için kurumun dış çevreye uyum düzeyini, idari kararların türlerini, çalışanların mesleki gelişim ve eğitime odaklanma düzeyi hesaplanmıştır.

Sonuç: Kurum kültürünü etkilemenin, yönetsel iş etkinliğini arttırmak için araçlardan biri olabileceğini kanıtlamaktadır.

Zahedan Tıp Bilimlerinde Örgütsel Kültür ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi

AZİZOLLAH, Arbabisarjou, ABOLGHASEM, Farhang ve AMİN, DadgarMohammad (2016), “TheRelationshipBetweenOrganizationalCultureandOrganizationalCommitment in ZahedanUniversity of MedicalSciences”, Global Journal of HealthScience; Vol. 8, No. 7; 2016

Araştırmanın Amacı: Mevcut araştırmanın amacı, Zahedan Tıp Bilimleri Üniversitesi personelinin örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Araştırmanın Yöntemi: Tanımlayıcı-korelasyon çalışmasıdır. İstatistiksel nüfus, 2012-2013 yıllarında bu organizasyon için çalışan Zahedan Tıp Bilimleri Üniversitesi’nin tüm kadrolu personeli idi. Rasgele örnekleme yöntemi kullanıldı ve 165 örnek seçildi. Örgüt kültürünün iki standart anketi (Schein, 1984) ve örgütsel bağlılık (Meyer&Allen, 2002) uygulanmıştır.

Araştırma Bulguları: Araştırma bulguları örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir (P değeri = 0.027). Ayrıca, sonuçlar örgütsel kültür ile duygusal bağlılık (P-değeri = 0.009), örgüt kültürü ve devamlılık taahhüdü (P-değeri = 0.009) ve örgüt kültürü ile normatif bağlılık (P-değeri = 0.009) arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. )

Örgüt Kültürü, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma

SÖKMEN, Alptekin, BENK, Osman ve GAYAKER, Savaş (2017), “Örgüt Kültürü, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19/2, 415-429

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada çalışanların algıladıkları örgüt kültürü, sergiledikleri örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiler ortaya konmaya çalışılmıştır.

Araştırmanın Örneklemi: Verilerin toplanması için hazırlanan anket formu, Ankara’da faaliyet gösteren bir bakanlığın bir dairesinde çalışan 397 kişiye elden dağıtılmış, 196 (85 Erkek, 111 Kadın) katılımcı anket formunu doğru ve anlamlı bir şekilde doldurarak, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler 2016 yılının Mayıs-Haziran aylarında elde edilmiştir.

Araştırmanın Sonucu: Bulgular; algılanan örgüt kültürünün örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif yönde ve zayıf düzeyde; örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif yönde ve orta düzeyde ve algılanan örgüt kültürünün örgütsel bağlılığı pozitif yönde ve orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediğini göstermiştir.

 Örgüt kültürü, toplam kalite yönetimi uygulamaları ve operasyonel performans arasındaki ilişkiler

BAIRD, Kevin, JIA HU, Kristal ve REEVE, Robert (2011), “Therelationshipsbetweenorganizationalculture, total qualitymanagementpracticesandoperationalperformance, International Journal of Operations &ProductionManagemen, DOI: 10.1108/01443571111144850

Araştırmanın Amacı: Bu çalışma, Kaynak (2003) dört çekirdeği kullanılarak ölçülen toplam kalite yönetimi (TQM) uygulamalarının kapsamı ile O’Reilly ve arkadaşlarının (1991) Örgütsel Kültür Profili ölçüsü arasındaki ilişkinin ampirik bir analizini yürütmektedir. TKY uygulamaları (kalite verileri ve raporlama, tedarikçi kalite yönetimi, ürün / hizmet tasarımı, süreç yönetimi). Ayrıca, Kaynak’ın (2003) dört temel TKY uygulamasının operasyonel (kalite ve stok yönetimi) performansıyla doğrudan ve dolaylı ilişkisini incelemektedir.

Araştırma Örneklemi: Çalışma, Avustralya’da hem üretim hem de hizmet sektörlerini kapsayan 364 iş biriminden oluşan bir anketten elde edilen verileri kullanmaktadır.

Araştırmanın Bulguları: Bulgular, TKY uygulamalarının kullanımının artırılmasında en önemli faktör olan ekip çalışması / insanlara kültürel boyutun önem verdiğine ve daha fazla sonuç odaklı ve yenilikçi iş birimlerinin de TKY uygulamalarını daha fazla kullandığı bulunmuştur. Dört TKY uygulamasının birbiriyle ilişkili olduğu görülmesine rağmen, operasyonel performans hedeflerine ulaşmak için sadece üç faktörün (tedarikçi kalite yönetimi, süreç yönetimi, kalite verileri ve raporlama) yardımcı olduğu görülmüştür.

Organizasyonel Kültürün, Çalışan Memnuniyeti, Kişilik ve Çalışan Taahhütlerine İlişkin Örgütsel Bağlılığın Etkisi

Kawiana, I Gede Putu, Dewi, LuhKomangCandra, Martini, LuhKadekBudi ve Suardana, IdaBagusRaka (2018), “TheInfluence of OrganizationalCulture, EmployeeSatisfaction, Personality, andOrganizationalCommitmenttowardsEmployeePerformance, International ResearchJournal of Management, IT &SocialSciences, Vol. 5 No. 3, May 2018, sayfa: 35~45

Bu araştırma, örgüt kültürünün, çalışan memnuniyetinin ve kişiliğin örgütsel bağlılık ve çalışan performansına olan etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Niceliksel olarak tasarlanmıştır, yani değişkenliği için nedensellik ilişkisi. Araştırma, Bali’deki Bank PerkreditanRakyat’ta (BPR) yapıldı. Verilerin toplanması tekniği, Bali’deki BPR’nin 135 çalışanına anketler kullanıldı. Veriler, AMOS 22.0 programında Yapı Denklemi Modelleme tekniği ile analiz edilmiştir. Sonuçlar elde edildi (1) örgütsel kültür değişkeni örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi anlamlıydı; (2) Çalışan memnuniyeti değişkeninin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi anlamlıydı; (3) Kişilik değişkeninin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi anlamlıydı; (4) Örgüt kültürü değişkisinin çalışan performansı ilgisine etkisi anlamlıydı; (5) Çalışan memnuniyeti değişkeninin çalışan performansı üzerindeki etkisi anlamlıydı; (6) Kişilik değişkeninin çalışan performansı üzerindeki etkisi anlamlıydı; ve (7) Örgütsel bağlılık değişkeninin çalışan performansı üzerindeki etkisi anlamlıydı.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir