1. Anasayfa
 2. Sınav Soruları

Anatomi Vize – Final – Komite Test Sınav Soruları 2

Anatomi Vize – Final – Komite Test Sınav Soruları 2
Vize - Final Test Soruları
0
1. Art. Carpometacarpalis pollicis hangi tip eklemdir?
Plana
Elipsoid
Sellar
Trochoid
Ginglymus

Doğru!

Yanlış!

2. Hangi oluşum sternum’a ait değildir?
İncisura jugularis
Angulus infrasternalis
İncisura costalis
Angulus sternalis
İncisura clavicularis

Doğru!

Yanlış!

3. Beyincikte neocerebelIum’a ait oluşum
hangisidir?
Nuc. fastigi
Nuc globosus
Pyramis
Nuc. emboliformis
Nuc. dentatus

Doğru!

Yanlış!

4. Endoskopi esnasinda rezistansa neden olan pharynx bölümü hangisidir?
Pars glossopharyngea
Pars mylopharyngea
Pars chondropharyngea
Pars cricopharyngea
Pars thyropharyngea

Doğru!

Yanlış!

5. Hangi kas uyluğa iç rotasyon yaptırır?
M. piriformis
M. obturatorius internus
M. gluteus minimus
M. obturatorius externus
M. quadratus femoris

Doğru!

Yanlış!

6. Hangisi visceral afferent duyu almaz?
N. glossopharyngeus
Nn. splanchnici pelvini
N. vagus
N. oculomotorius
N. facialis

Doğru!

Yanlış!

7. Hangi sinir felcinde “düşük el” görünümü ortaya çıkar?
N. axillaris
N. radialis
N. medianus
N. ulnaris
N. musculocutaneus

Doğru!

Yanlış!

8. A. axiIIaris’in birinci bölümünden kaç dal çıkar?
4
1
2
5
3

Doğru!

Yanlış!

9. Paranasal sinuslarla ilgili bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
Sinus sphenoidalis recessus sphenoethmoidalise açılır.
Meatus nasi superiora cellula ethmoidalis posteriorlar açılır.
Infundibulum ethmoidalenin dip kismina hiatus maxillaris açılır.
Sinus frontalis ve sinus sphenoidalis yenidoğanda bulunmaz.
Sinus frontalisin lenfatikleri retrofaringeal lenf nodullerine drene olur.

Doğru!

Yanlış!

10. Pharynx’e ilişkin bilgilerden yanlış olanı
işaretIeyiniz.
Oropharynx, isthmus facium aracılığı ile avitas orise baglanir.
Isthmus pharyngis, nasopharynxi oropharynxe bağlar.
Choana, nasopharymi cavitas nasiye baglar.
Pharynx'in en geniş yeri özofagusla birIeştiği yerdir.
M.stylopharyngeus, n.gIossopharyngeus tarafından uyarılır.

Doğru!

Yanlış!

11. Göz kaslarının motor innervasyonu yapan cortical alan nerde bulunmaktadır?
Sulcus calcarinus
Wernice alanı
Operculum parietale
Brodman’ın 8 nolu alani
Broka alanı

Doğru!

Yanlış!

12. Gözyaşı salgısını yaptıran kranial sinir hangisidir?
N.opticus
N.oculamotorius
N.fascialis
N.trigeminalis
N.glossopharyngeus

Doğru!

Yanlış!

13. Vv. hepaticae hangi vene dokülür?
V. splenica
V. mesenterica superior
V. cava inferior
V. portae hepatis
V. mesenterica inferior

Doğru!

Yanlış!

14. İçerisi yağla dolu periton çıkıntılarına ne ad verilir?
Omentum
Haustra
Appendix epiploica
Tenia
Plica circularis

Doğru!

Yanlış!

15. V.testicularis sinistra hangi vene açılarak sonlanır?
V.saphena magna
V.cava inferior
V.iliaca interna sinistra
V.renalis sinistra
V.iliaca externa sinistra

Doğru!

Yanlış!

16. Hangisi scrotum'un duyusunu alan sinirlerden birisi değildir?
N.ilioinguinalis
N.genitofemoralis
N.perinealis
N.cuteneus femoris posterior
N.erigentes

Doğru!

Yanlış!

17. Iskemi sonrası gelişen likefaksiyon nekrozu hangi organda görülür?
Karaciğer
Akciğer
Kalp
Beyin
Böbrek

Doğru!

Yanlış!

18. Nefrotik sendromu olan bir hastada ödem oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Lenfatik obstruksiyon
Hidrostatik basınç artmasi
Yangı
Hipoproteinemi
Anaflaksi

Doğru!

Yanlış!

19. Hangi ganglion karşısındaki sinir ile ilgili değildir?
Ganglion ciliare - n.ocuIamotorius
Ganglion geniculi - n.vagus
Ganglion oticum - n.gIossopharyngeus
Ganglion spirale - n.cochIearis
Ganglion pterygopalatinum - n.fasciaIis

Doğru!

Yanlış!

20. Total histerektomi yapılan birinde, yanlışlıkla bağlanabilen ve üreteri çaprazlayan arter hangisidir?
A. obturatoria
A. ovarica
A. iliaca interna
A. uterina
A. pudenda interna

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Anatomi Vize – Final – Komite Test Sınav Soruları 2

%%total%% sorudan %%score%% tane doğru cevap yaptım.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 1
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 2
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir