1. Anasayfa
 2. Muhasebe ve Finansman

Muhasebe İlkeleri Nedir? : Temel Muhasebe İlkeleri

Muhasebe İlkeleri Nedir? : Temel Muhasebe İlkeleri
0

Muhasebe alanını düzenleyen genel kurallar ve kavramlar vardır. Temel muhasebe ilkeleri ve yönergeleri olarak adlandırılan bu genel kurallar, daha ayrıntılı, karmaşık ve yasalcı muhasebe kurallarının dayandığı temelleri oluşturur. Örneğin, Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) temel muhasebe ilke ve esaslarını kendi detaylı ve kapsamlı muhasebe kuralları ve standartları için temel olarak kullanır.

“Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri” (veya “GAAP”) ifadesi üç önemli kural kümesinden oluşur: (1) temel muhasebe ilkeleri ve yönergeleri, (2) FASB ve selefi Muhasebe İlkeleri Kurulu tarafından yayınlanan ayrıntılı kurallar ve standartlar (APB) ve (3) genel kabul gören endüstri uygulamaları.

Bir şirket finansal tablolarını kamuya dağıtırsa, bu tabloların hazırlanmasında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulması gerekir. Ayrıca, bir şirketin hisseleri halka açık olarak alınıp satılırsa, federal yasalar şirketin mali tablolarının bağımsız muhasebeciler tarafından denetlenmesini gerektirir. Hem şirket yönetimi hem de bağımsız muhasebeciler, finansal tabloların ve finansal tablolara ilişkin notların GAAP uyarınca hazırlandığını onaylamalıdır.

GAAP, muhasebe tanımlarını, varsayımlarını ve yöntemlerini standartlaştırmaya ve düzenlemeye çalıştığından son derece yararlıdır. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri nedeniyle, bir şirketin finansal tablolarını hazırlamak için kullanılan yöntemlerde yıldan yıla tutarlılık olduğunu varsayabiliriz. Her ne kadar varyasyonlar mevcut olsa da, bir şirketi diğeriyle karşılaştırırken ya da bir şirketin finansal istatistiklerini, sektörün istatistikleriyle karşılaştırırken makul bir sonuç çıkarabiliriz. Yıllar içinde genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri daha karmaşık hale gelmiştir çünkü finansal işlemler daha karmaşık hale gelmiştir.

Temel Muhasebe İlkeleri ve Yönergeleri

GAAP temel muhasebe ilkeleri ve yönergeleri üzerine kurulduğundan, bu muhasebe ilkelerini anlarsak GAAP’yi daha iyi anlayabiliriz. Aşağıda, her biri için oldukça yoğun bir açıklama ile birlikte on ana muhasebe ilke ve kılavuzunun bir listesi bulunmaktadır.

1. Ekonomik Varlık Varsayımı

Muhasebeci, tek bir mal sahibinin tüm ticari işlemlerini işletme sahibinin kişisel işlemlerinden ayrı tutar . İçin yasal amaçlarla, bir şahıs firması ve sahibi bir varlık olarak kabul edilir, fakat amaçları muhasebe için iki ayrı varlık olarak kabul edilir.

2. Para Birimi Varsayımı

Ekonomik aktivite Türk lirası olarak ölçülür ve sadece Türk lirası olarak ifade edilebilecek işlemler kaydedilir.

Bu temel muhasebe ilkesi nedeniyle liranın satın alma gücünün zaman içinde değişmediği varsayılmaktadır. Sonuç olarak muhasebeciler enflasyonun kayıtlı tutarlar üzerindeki etkisini görmezden gelmektedirler. Örneğin, 1960 işleminden elde edilen lira, 2019 işleminden elde edilen lira ile birleştirilir (veya gösterilir).

3. Zaman Dönemi Varsayımı

Bu muhasebe ilkesi, bir işletmenin karmaşık ve devam eden faaliyetlerini 31 Mayıs 2019’da sona eren beş ay veya 1 Mayıs 2019’da sona eren 5 hafta gibi nispeten kısa, farklı zaman aralıklarında rapor etmenin mümkün olduğunu varsayar. Muhasebecinin o döneme ilişkin tutarları tahmin etme ihtiyacı daha fazladır. Örneğin, emlak vergisi faturası her yıl 15 Aralık’ta alınır. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunda tutar bilinir; ancak 31 Mart 2019’da sona eren üç aylık gelir tablosunda tutar bilinmiyordu ve bir tahmin kullanılması gerekiyordu.

Öyle zorunlu zaman aralığı (ya da zaman süresi) gelir tablosundaki başlığı gösterildiğini, öz sermayenin tablosu ve nakit tablosu akar. Bunlardan birini etiketleme mali tablolar “31 Aralık” ile ifadesi kapsıyorsa yeterince okuyucu ihtiyaçları bilmek iyi değil bir hafta 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren ay 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren üç aylık 31 Aralık 2019 veya sona yıl 31 Aralık 2019’da sona erdi .

4. Maliyet İlkesi

Bir muhasebecinin bakış açısına göre, “maliyet” terimi, bir ürünün ilk elde edildiği zaman , geçen yıl veya otuz yıl önce gerçekleşmiş olsun, harcanan tutarı (nakit veya nakit karşılığı) ifade eder . Bu nedenle finansal tablolarda gösterilen tutarlara geçmiş maliyet tutarları denir .

Bu nedenle muhasebe ilke varlık tutarlarının edilir değil enflasyona yukarı ayarlanabilir. Aslında, genel bir kural olarak, varlık tutarları herhangi bir değer artışını yansıtacak şekilde ayarlanmamıştır . Dolayısıyla, bir varlık tutarı, bir varlığın bugünkü piyasa değerinde satılması durumunda bir şirketin alacağı para miktarını yansıtmaz. (Bir istisna, aktif olarak bir borsada işlem gören hisse senetleri ve tahvillere yapılan bazı yatırımlardır.) Bir şirketin uzun vadeli varlıklarının mevcut değerini bilmek istiyorsanız, bu bilgileri bir şirketin finansal tablolarından almazsınız; ihtiyacınız başka bir yere, belki de bir üçüncü taraf değerleme uzmanına bakmak.

5. Tam Açıklama İlkesi

Finansal tabloları kullanan bir yatırımcı veya borç veren için belirli bilgiler önemliyse, söz konusu bilgilerin beyanda veya dipnotta açıklanması gerekir. Bu temel muhasebe ilkesi nedeniyle, mali tablolara çok sayıda “dipnot” sayfası eklenmiştir.

Örnek olarak, bir şirketin önemli miktarda para talep eden bir davada adlandırıldığını varsayalım. Finansal tablolar hazırlandığında, şirketin kendini savunup savunmayacağı veya davanın kaybedilip kaybedilemeyeceği açık değildir. Bu koşulların bir sonucu olarak ve tam açıklama ilkesi nedeniyle dava, finansal tablo dipnotlarında açıklanacaktır.

Bir şirket önemli muhasebe politikalarını genellikle finansal tablolarının ilk notu olarak listeler.

6. İşletmeye İlişkin İlke

Bu muhasebe ilkesi, bir şirketin hedeflerini ve taahhütlerini yerine getirmeye yetecek kadar var olmaya devam edeceğini ve öngörülebilir gelecekte tasfiye edilmeyeceğini varsayar. Şirketin mali durumu müşavirlik firması inandığını şekilde yapıldıysa değil devam edebilmek, muhasebeci bu değerlendirmeyi ifşa etmek gereklidir.

Devam eden endişe ilkesi, şirketin peşin ödenmiş giderlerinin bir kısmını gelecek muhasebe dönemlerine ertelemesine olanak tanır.

7. Eşleşme Prensibi

Bu muhasebe ilkesi şirketlerin muhasebe tahakkuk esasını kullanmasını gerektirir . Eşleştirme ilkesi, giderlerin gelirlerle eşleştirilmesini gerektirir. Örneğin, satış komisyonları gideri satışların yapıldığı dönemde rapor edilmelidir (ve komisyonların ödendiği dönemde rapor edilmez). Çalışanlara ödenen ücret, çalışanların ücretli olduğu hafta değil, çalışanların çalıştığı hafta gider olarak rapor edilir. Bir şirket, çalışanlarına 2019 gelirlerinin% 1’ini 15 Ocak 2020’de ikramiye olarak vermeyi kabul ederse, ikramiyeyi 2019’da gider ve 31 Aralık 2019’da ödenmemiş tutarı yükümlülük olarak rapor etmelidir. (Satışlar yapıldıkça gider gerçekleşir.)

Reklam gibi şeylerin gelecekteki ekonomik yararını ölçemediğimiz için (ve dolayısıyla reklam giderini ilgili gelecekteki gelirlerle eşleştiremeyiz), muhasebeci reklamın yayınlandığı dönemde gider için reklam tutarını borçlandırır.

8. Hasılat Muhasebeleştirme İlkesi

Tahakkuk esasına göre (muhasebenin nakit esasına göre ), gelirler , paranın ne zaman alındığına bakılmaksızın, bir ürün satılır satılmaz ya da bir hizmet yapılır gerçekleştirilmez muhasebeleştirilir . Bu temel muhasebe ilkesine göre, bir şirket ilk faaliyet ayında 20.000 lira gelir elde edebilir ve rapor edebilir, ancak o ay gerçek nakit olarak 0 lira alabilir.

Örneğin, ABC Danışmanlık hizmetini kabul edilen 1.000 liralık bir fiyatla tamamlarsa, ABC, işi biter bitmez 1.000 liralık geliri tanımalıdır – müşterinin 1.000 lirayı hemen mı yoksa 30 gün içinde mi ödemesi önemli değildir. Karıştırmayın gelir bir ile ödeme makbuzunun .

9. Önemlilik

Bu temel muhasebe ilkesi veya yönergesi nedeniyle, bir muhasebecinin tutar tutarsız olması durumunda başka bir muhasebe ilkesini ihlal etmesine izin verilebilir. Bir miktarın önemsiz veya önemsiz olup olmadığına karar vermek için mesleki muhakeme gereklidir.

Açıkçası önemsiz bir öğeye örnek olarak, çok kârlı multi milyon liralık bir şirket tarafından 150 liralık bir yazıcı satın alınabilir. Yazıcı beş yıl boyunca kullanılacağından, eşleştirme ilkesi muhasebeciyi maliyeti beş yıllık süre boyunca harcamaya yönlendirir. Önemlilik kılavuz bu şirket eşleştirme ilkesini ihlal etmek ve onu satın alınır yılda 150 TL tüm maliyeti gider sağlar. Gerekçe, hiç kullanılmayan beş yılın her birinde 30 TL ‘lik masraf yerine 30 TL’ lik harcama yapılırsa, hiç kimsenin ilk yılda 150 TL ‘lik harcama yapması yanıltıcı olduğunu düşünmeyeceğidir.

Önem nedeniyle, finansal tablolar genellikle şirketin büyüklüğüne bağlı olarak en yakın liraya, en yakın bine veya en yakın milyon liraya yuvarlanmış miktarlar gösterir.

10. Muhafazakârlık

Bir kalemi bildirmek için kabul edilebilir iki alternatifin olduğu bir durumda, muhafazakâr, muhasebeciyi daha az net gelir ve / veya daha az varlık tutarı ile sonuçlanacak alternatifi seçmeye yönlendirir. Muhafazakârlık, muhasebecinin “kravat kopmasına” yardımcı olur. Muhasebecileri muhafazakar olmaya yöneltmez. Muhasebecilerin tarafsız ve nesnel olması beklenmektedir.

Muhafazakârlığın temel muhasebe ilkesi, muhasebecilerin zararları tahmin etmelerine veya açıklamalarına neden olur, ancak kazançlar için benzer bir eyleme izin vermez. Örneğin, davalardan kaynaklanan muhtemel zararlar finansal tablolarda veya dipnotlarda raporlanacak , ancak potansiyel kazançlar rapor edilmeyecektir. Ayrıca, bir muhasebeci envanter yazabilirsiniz aşağı olacak yazma değil envanter orijinal maliyetinden daha düşük olan bir miktara ama yukarı orijinal maliyetinden daha bir miktara kadar yüksek olur.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir