1. Anasayfa
 2. İşletme

Küreselleşme: Küreselleşme Tanımı ve Boyutları Nedir?

Bu yazıda küreselleşmenin etkileri, küreselleşmenin boyutları, küreselleşme tanımı, ekonomik, politik, kültürel, çevresel gibi faktörler incelenmiştir.

Küreselleşme: Küreselleşme Tanımı ve Boyutları Nedir?
0

Bu makalede küreselleşme nedir? sorusu üzerinde duracağız. Tanım ve boyutları hakkında akademik ve detaylı bilgiler vereceğiz.

Küreselleşme Tanımı Nedir?

Küreselleşmenin Tanımı Nedir?

Roland Robertson, küreselleşme teriminin ilk kullanıcılarından biriydi. 1983’te küreselleşmeyi “dünyanın anlayışı ve bir bütün olarak dünya algısının artması” olarak tanımladı ve 1992’de “dünyanın sıkıştırılması ve bir bütün olarak dünya bilincinin yoğunlaşması, somut küresel karşılıklı bağımlılık ve bilinç” olarak tanımladı. İkinci olarak, küreselleşmeyi kitap adı olarak kullanan sosyologlar Martin Albrow ve Elizabeth King, kavramı “dünya halklarının tek bir dünya toplumu içine dahil edildiği tüm süreçler” olarak açıklıyor.

Anthony Giddens, “Modernliğin Sonuçları” adlı kitabında, aşağıdaki tanımı kullanmaktadır: “Dünyanın dört bir yanındaki sosyal ilişkilerin yoğunlaşması, uzak konumların, çok uzaklarda meydana gelen olayların sonucu olarak yerel olayların oluşmasını sağlayacak şekilde bağlanmasıdır.

Tam tersine David Held, Global Dönüşümler başlıklı makalesinde, “basit bir küreselleşmenin, hızlı ve geniş ölçekte, bu tür bir tanımda hızlı bir küresel bağlantıya atıfta bulunsa da, şimdi daha karmaşık bir araştırma gerektirdiğini” belirtiyor. David Helb ve Anthony McGrew, David Goldblatt ve Jonathan Perraton ile birlikte küreselleşmeyi “toplumsal ilişkilerin ve işlemlerin mekansal örgütlenmesinde bir geçişi temsil eden, kıtalararası veya bölgeler arası akışlar ve faaliyet ağları, etkileşim yaratan bir süreç (ya da süreçler kümesi) olarak tanımlamaktadır.

Son olarak, bilim insanlarına ek olarak, uluslararası kurumlar da küreselleşmenin bazı tanımlarını yaparlar. Örneğin, Uluslararası Para Fonu (IMF), küreselleşmenin dört temel yönünü tanımlamaktadır: “ticaret ve işlemler, sermaye hareketleri ve yatırım, insanların göçü ve hareketi ve bilginin yayılması”. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küreselleşmeyi “… farklı ülkelerdeki pazarların ve üretimin, mal ve hizmet ticaretinin dinamikleri ve sermaye ve teknoloji akışları nedeniyle giderek birbirine bağımlı hale geldiği fenomen olarak anlaşılmaktadır” tanımını yapmaktadır.

Küreselleşmenin Tarihi

Küreselleşme terimi 1980’lerde ve küreselleşmenin 20. yüzyılın ikinci evresinden sonra başlayan ve 1970’lerden sonra hızlanan bir süreç olarak kullanılmasına rağmen, uzun tarihsel bir geçmişi vardır. İnsanlık tarihinde bazı önemli olaylar uzun süreli küreselleşme sürecine katkıda bulundu. 15. yüzyıl ve 19. yüzyıl küreselleşme tarihinde önemli dönüm noktalarıydı.

İlk küreselleşme, insanlar Afrika’dan taşındığında başladı. Dünyadan elli bin yıl boyunca Asya’dan Amerika’ya yayıldılar ve yerleştiler. Şehir devletleri döneminde, ticaret şehirleri birbirine bağlı. MÖ 3000 civarı geminin icadı, özellikle Akdeniz bölgesinde dünyanın farklı bölgeleri arasındaki ticareti kolaylaştırdı. 12. yüzyılda İtalyan şehir devletleri bankaları ekonomik küreselleşmede çok aktiflerdi. 4. ve 7. yüzyıllarda, dünya dinlerin küreselleşmesine tanık oldu. Hristiyanlık ve İslam gibi. Şehir devletlerinden sonra, Pers, Makedon, Roma ve Moğol imparatorlukları gibi imparatorlukların ortaya çıkması ve geniş çaplı fetihleri dünyadaki insan etkileşimini ve entegrasyonunu arttırdı.

15. yüzyıldan beri, Avrupa’da kapitalizm bir ekonomik sistem olarak ortaya çıkmıştır. Son 500 yılda, tüm dünyayı kaplamış ve kapitalist bir dünya ekonomisi üretmiştir. Avrupa sömürgeciliği ve devlet destekli merkantilist ticaret, kapitalist modelin dünyanın diğer bölgelerine yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar olan keşif çağında, Avrupalılar için önceden bilinmeyen birçok toprak, hatta kıta, kaşifler tarafından keşfedildi ve dünyanın pek çok kısmı Avrupa’ya bağlandı. Dahası, 19. yüzyılda sömürgecilik ve sanayi devrimi ile, Avrupa değerleri, fikirleri, uygulamaları dünyanın birçok bölgesine yayıldı. Batı kültürünün egemenliği, homojen bir dünya kültürü üretmeye başladı.

Modernleşme, küreselleşme tarihinde bir başka önemli faktördü. Modernleşme, Avrupa’da yaklaşık on yedinci yüzyıldan sonra ortaya çıkan ve daha sonra dünya çapında nüfuz bakımından gittikçe azalan sosyal yaşam veya örgütlenme biçimlerinin ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Cumhuriyet, milliyetçilik, demokrasi, seçim, insan hakları ve hukuk devleti gibi modern batılı değerler ve kurumlar dünyanın birçok bölgesine nüfuz etmiş ve politik alana hakim olmuştur.

Yirminci yüzyılda, iletişim ve ulaşımdaki bazı teknolojik buluşlar, küreselleşme üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Örnek vermek gerekirse, uçaklar, intermodal nakliye konteynerleri, radyo ve televizyon, telefon, bilgisayar ve internet, uyduların başlatılması, Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Kurumu’nun (SWIFT) kuruluşu. Dahası, insanlar dünyayı bir bütün olarak algılamaya başladılar. Olimpiyatlar 1896’da başladı ve Nobel ödülleri 1901’de başladı. Savaşlar bile dünya savaşlarına dönüştü. Küresel sorunlara küresel çözümler bulma çabaları arttı. Uluslararası ekonomik ve politik kurumlar ortaya çıktı. Örnek vermek gerekirse, Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası, Tarife ve Ticaret Genel Anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel yönetim sisteminin bir parçası olarak kuruldu.

Küreselleşmenin Boyutları

Bazı gelişmeler günümüzün küreselleşmesinin belirli yapısını şekillendirmiştir. Mesela, kapitalist ekonominin dönüşümü, küreselleşme sürecinin en önemli faktörlerinden biridir. Küreselleşmeye öncülük eden itici güçler, ekonomik, sosyal, politik, kültürel, çevresel ve teknolojik faktörlerden bahsedilebilir.

Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu

Küreselleşmenin Ekonomik Boyutları

Ekonomik nedenler, özellikle küresel kapitalizm, genellikle küreselleşmeyi oluşturan temel itici güç olarak kabul edilir. Kapitalizm denilen sistem, 15. yüzyılda kendini göstermiş ve halen devam eden Avrupa’da bir ekonomik sistemdir. Kapitalizm asıl hedefi “sonsuz servet birikimini” adı verilen bir kalıptır. Kapitalizmde ekonomik faaliyetler piyasa ilkeleriyle belirlenir. Emek temelli feodal ekonomik ve sosyal yapı, piyasa için sermaye bazlı üretime dönüşmüştür. Adam Smith’in 1776’daki ünlü Milletler Zenginlikleri kitabında “bırakınız yapsınlar” ve “görünmez el” gibi düşünceleri, Birleşik Krallık’ta (İngiltere) ve Avrupa’da kapitalizmin ideolojik çerçevesini belirledi.

Ondokuzuncu yüzyılın ikinci bölümünden sonra, İngiltere’de fabrika temelli sanayi devrimi başladı. Toplu üretim ve sermaye birikimi ile sonuçlandı. Büyük sermayenin bu yeni üretim sistemi ile birlikte ihracatı, küresel kapitalizm için bir temel oluşturdu ve tüm dünyayı etkiledi. Sanayi devrimine ek olarak, Afrika, Asya ve Amerika’nın Avrupa tarafından kolonileşmesi, küresel olarak birbirine bağlı bir ticaret ve ekonomik sisteme yol açtı.

1930’larda Wall Street pazarının iflası nedeniyle, ABD ve Avrupa “Büyük Buhran”ı deneyimledi. Pazarın görünmez eli herhangi bir çözüm üretemediğinden, John Maynard Keynes’in ekonomiyi düzenlemek için piyasaya devlet müdahalesi fikri Batılı ekonomilere egemen oldu.

Aslında, reel ekonomik küreselleşme İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. Sabit döviz sistemine dayalı dünya ekonomisi, uluslararası ekonomik yönetim kurumları dahil olmak üzere birbirine bağlı Bretton Wood sisteminde uzun vadeli bir büyüme yaşadı. IMF ve Dünya Bankası. Bu gelişme, kapitalist üretim kapasitesini artırdı ve refah devletlerinde tüketimcilik ideolojisine yol açtı.

1970’ler dönemi, kapitalizm ve küreselleşme için gerçek bir dönüm noktasıydı. 1970’lerde durgunluk başladı, Bretton Woods sistemi 1973’te çöktü. Bu kriz, sermayenin mantığını ve stratejisini metamorfize etti. Ulusal çerçeve ekonomik krizleri çözemediğinden, sermaye dünyayı yeni bir birikim biçimine ulaşmak için büyük bir pazar olarak algılayan küresel bir stratejiyi benimsedi. Bu yeni küresel stratejide, Keynesçilik, yerini neoliberalizm, para politikaları, deregülasyon, arz yanlısı yaklaşım ve sendikalleşmeye dayanan yeni sermaye-emek ilişkileri almıştır. Uluslararası sermaye, uluslararası sermayeye dönüştü. Kapitalist ekonomi, küreselleşmek için bilgisayar ve internet gibi yeni teknolojiler kullandı. Ulus devletlerin birbirleriyle ticaret yoluyla bağlandıkları dünya ekonomisi, üretim sürecinin ve finansal sistemin küresel olarak bütünleştiği küresel bir ekonomi haline geldi.

1980’ler neoliberalizmin, sosyalizm, sosyal kapitalizm ve devlet kapitalizmi gibi diğer ekonomik modellere karşı zaferiyle belirlendi. ABD’deki Reagenizm ve Birleşik Krallık’taki Thatcherizm tarafından temsil edilen neoliberalizm, dünyada hegemonik bir ideoloji haline geldi. Yabancı yatırımlar, TÜKler, serbest piyasa ve özelleştirme fikirleri biçimindeki finansal sermaye, küreselleşmeyle birlikte dünyanın pek çok yerine nüfuz etti. IMF ve Dünya Bankası bu ideolojiyi “Washington Konsensüsü” olarak benimsediler ve onu “Yapısal Uyum Programları” ile azgelişmiş ve gelişmekte olan dünyaya dayattı. 

Bu ekonomik gelişmeler, küreselleşme sürecinde dünya çapında entegre bir finans ve üretim sistemi oluşturdu.

Küreselleşmenin Sosyal Boyutu

Küreselleşmenin Sosyal Boyutları

Küreselleşme durumunun ekonomik boyutları ne kadar önemliyse sosyal boyutlar da bir o kadar önemlidir. Birbirinden coğrafi farklılıkları çok olan toplumlar arasındaki sosyal etkileşim yükselmiştir. Buna bağlı olarak ise sosyal etkileşim de yoğunlaşma işareti göstermiştir. Bu sürece en büyük katkıyı teknolojik yenilikler yapmıştır çünkü iletişim hızı artmıştır. Dünya çapında birçok sosyal ağ ve gönüllü kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Küresel nitelik kazanan başka bir unsur ise göç durumları olmuştur. Karşılıklı bağımlılık, göç gibi sebepler ile toplumlar arasında bir bağ olmuştur.

Göç, sosyal faktörler için iyi bir örnektir. 19. yüzyılda, yeni bir anavatan elde etmek için yaklaşık 80 milyon insan okyanusları geçti. Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden (Güney) gelişmiş ülkelere (Kuzey) göç, 20. yüzyılda göç sürecini belirlemiştir. Hem anavatandaki işsizlik gibi itici faktörler hem de ev sahibi ülkede daha iyi yaşam koşulları gibi çekme faktörleri göç süreçlerini etkilemektedir. Göçmenler  kendi ülkeleriyle sosyal, ekonomik ve kültürel bağları var. Bu göçmenler genelde kendi ülkelerinde ekonomik koşulları etkileyen dövizler gönderirler yani diaspora toplulukları oluştururlar. Almanya’daki Türk işçiler bu duruma benzerdir.

Bu zamanda, yeni ulaşım ve iletişim teknolojileri, insan etkileşimini oldukça arttırmıştır. Bu yeni teknolojiler, insanı zaman ve mekan kısıtlamalarından kurtardı. Yükselen yoğun etkileşimler, dünyadaki insanlar arasında birçok bağlantı ağı oluşturdu.

İnsan hakları ihlalleri, çevresel sorunlar, ekonomik, sosyal ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri gibi küresel sorunlara çözüm bulmak için küresel bir bilinç ortaya çıkmıştır. Çok uluslu sosyal ağlar örn. 1960’larda ve 1970’lerde feminist hareketler, yeşil hareketler, savaş karşıtı hareketler ortaya çıktı. Ayrıca, Uluslararası Af Örgütü (1961), İnsan Hakları İzleme Örgütü (1978), Greenpeace (1971) ve Sınır Tanımayan Doktorlar (1971) gibi küresel sorunlarla baş etmek üzere kurulan Sınır Ötesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK), sınır ötesi STK’ları örneklemektedir. .

Bu sosyal faktörler, farklı toplumlar arasındaki ulusötesi etkileşimi artırdı. Çok uluslu topluluklar ve bir tür küresel toplum oluşturdular.

Küreselleşmenin Kültürel Boyutu

Kültürel boyutlar, küreselleşme oluşturan diğer önemli boyutlardan biridir. Küresel medyanın aracılık etmesiyle üslup ve imajlar, değerler, fikirler gibi kültürel unsurların dünya çapındaki akışları, dünya çapındaki insan akışları ve kitle iletişim teknolojilerinin icadı küreselleşme sürecini etkilemiştir.

Fikirlerin yayılması kültürel küreselleşmenin bir yönüdür. Dünyadaki dört büyük din, Budizm, Hristiyanlık, İslam ve Yahudilik, son iki bin yılda dünyanın birçok bölgesine yayıldı ve küreselleşme sürecine katkıda bulundu. 20. yüzyılda, modern değerler, fikirler ve uygulamalar Batı’nın tüm kelimesine nüfuz etmiştir. Bu oluşan süreç Giddens tarafından “modernliğin evrenselleştirilmesi” olarak tanımlanmıştır, bununla beraber Meyer ise “dünya kültürünün genişlemesi” olarak tanımlamıştır.

Ayrıca, matbaa, radyo, telgraf, telefon, televizyon, uydu, bilgisayar, internet ve akıllı telefonlar gibi yeni kitle iletişim araçlarının icadı, dünyanın her yerinden benzer fikirleri, imajları ve kültürleri dağıtan ve empoze eden yeni bir küresel medya oluşturdu. . Bu durum George Ritzer’in “McDonaldization” olarak adlandırdığı kültürlerin homojenleşmesine yol açmıştır. Fransız komünistler 1950’lerde “koka-kolonileşme” kavramını kullanarak aynı gerçekliği vurguladılar. İnsanlar bu dünyada aynı şeyleri alır, yerler, içerler, izler ve giydirir.

Bununla birlikte, homojenleştirme baskısına rağmen, yerel kültürler kültürel farklılıklarını korumaya ve homojen kültür akışını engellemeye çalışmışlardır. Kültürel çatışmalar ve kutuplaşma yeni tür kültürel kombinasyonlar yarattı. Bu karma yapı, küresel ve yerel kültürel unsurları içerir ve hibridizasyon olarak adlandırılır. Küresel kültür, esas olarak ABD başta olmak üzere batı ülkelerinden kaynaklandığından, bazen kültürel emperyalizm ya da Amerikanlaşma olarak da adlandırılmaktadır.

Özetle, kültürel etkiler belirli şekillerde küreselleşmenin oluşmasına katkı sağlamışlardır. Farklı toplumlar ve küresel kültürel uygulamalar arasında kültürel homojenlik oluşturdular. Diğer taraftan bakacak olursak, küresel kültürel etkiler, yerel kültürlerle bir araya geçtiklerinde de melez kültürel formlar yapılandırırlar ve bu durum kültürel heterojenliğe de neden olmaktadır.

Küreselleşmenin Politik Boyutu

Küreselleşmenin Politik Boyutları

Kürselleşmeyi getiren birçok faktörden birisi de politik boyutlardır. 1648 eyaletinde Westphalia Barışı’ndan sonra kurulan geleneksel ulus devlet sisteminde temel aktörler bulunmaktadır. Toprakları üzerinde egemenlik var. Ülke sınırları içinde ulus devletin üzerinde veya yanında başka bir otorite yoktur. Dünya siyasi sistemi eşit devletlerin etkileşimine dayanmaktadır. Ancak, 1940’lardan beri dünyada meydana gelen bazı siyasi gelişmeler, politik sistemin yapısını değiştirdi.

Başlamak için ulus devletler ve uluslar arası kurumlar ulus devletlerin yanında ve dışında yeni politik aktörler olarak inşa edilmişlerdir. Liberal kurumsalcılık fikri ve “kolektif güvenlik” kavramı, bu yeni kurumların oluşumunu etkiledi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Birleşmiş Milletler (BM) devletlerin yanında ve kısmen kuruldu. BM, devletlerin etkileşimi için küresel bir temel sağlamıştır. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), IMF, Dünya Bankası, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve AB, Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği gibi birçok bölgesel kuruluşlar gibi diğer uluslarüstü ve uluslararası kuruluşlar ( APEC) de kuruldu. Dahası, diğer yeni ulus ötesi politik aktörler ortaya çıkmıştır. TNC’ler ve STK’lar. Örneğin, TNC’ler devletlerle birlikte ekonomik kararlar almada rol oynarlar.

Öte yandan, eyaletlerde bir yerelleşme süreci de 1960’lardan beri hızlanmıştır. Robertson’un belirttiği gibi, yerelleşme küreselleşmenin bir antitezi değildir. Bunun yerine, küreselleşmenin bir parçasıdır. Küreselleşme süreci yerel, kültürel, etnik ve yerel politikalara nüfuz ettiğinde, küreselleşmeye bir cevap olarak yükselir. Mikro milliyetçilik bu eğilimin bir örneğidir. Yükselen yerel politikalar nedeniyle, merkezi makamlar belirli makamlarını bölgesel veya yerel kuruluşlara devretmek zorundadırlar. Buna ek olarak, devlet yetkilileri özelleştirme, özel kamusal ortaklık ve kamu-özel sözleşmeleri yoluyla özel sektöre özel sorumluluklarını devretmektedir.

Dahası, Birleşik Devletler’in hegemonik bir güç olarak ortaya çıkışı, küreselleşmenin kaynaklarından biri olarak tanımlanabilir. Baskın ekonomik, endüstriyel, askeri, siyasi, diplomatik, kültürel ve ideolojik güçleri nedeniyle, küreselleşme dünyanın pek çok bölgesine yayıldı. Bu nedenle, küreselleşme, Amerikanlaşma düşüncesiyle kolayca hizalandı. Birleşik Devletler’in 19. yüzyıl ticaret küreselleşmesindeki rolüne benzer şekilde, ABD’nin bugünkü küreselleşme sürecinde bir rolü vardır. 

Yukarıda bahsedilen bu politik gelişmeler nedeniyle, ulus devletler bir dereceye kadar güçlerini yitirdiler ve kaybettiler. Yeni aktörler bu güç boşluğunu doldurdu. Sadece devletler üzerine kurulu olan klasik uluslararası sistem dönüştü ve yeni bir küresel çok seviyeli yönetişim sistemi, politik küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Küreselleşmenin Çevresel Boyutu

Küreselleşmenin Çevresel Boyutları

Çevre konusu aslına bakarsak ulusötesi bir boyuttur. Doğal boyutların etkilerini kısıtlamak imkansıza yakındır. Çevre sorunları, hükümetleri küresel bir şekilde etkinlikler yapmaya ve harekete geçirmeye neden olmuştur. Ayrıca, çevresel sorunlar birçok ülkede, özellikle gelişmiş ülkelerde ulusötesi yeşil vakıfları ve yeşil dernekleri yarattı. Bu dernek ve vakıflar çevre konusunu ulusal ve uluslararası gündeme otutturdular.

Kürsel ısınma zaten bu dernek ve vakıfların etkinlikleriyle 1990’dan sonra gündeme geldi. Bilim adamları, insan faaliyetlerimizin ürettiği sera gazları nedeniyle gezegenimizin gittikçe daha fazla ısınmaya başladığını keşfetti. 1998 yılında küresel ısınmayı araştırmak için Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli kuruldu. 1992 yılında, Dünya Zirvesi olarak da bilinen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı, Rio de Janeiro’da gerçekleştirildi ve bundan sonra, 1997 yılında, sera etkisinin etkilerini sınırlamak için ülkelerin çoğunda Kyoto Protokolü imzalandı. Paris zirvesinde, 2015 yılında sera gazlarını azaltmayı amaçlayan 195 ülke anlaşmayı imzaladı.

Ek olarak, halk sağlığı riskleri temel olarak bulaşıcı hastalıkların küreselleşme sürecine bir etkisi vardır. 1973’ten beri, daha önce bilinmeyen SARS, HIV / AIDS ve Ebola gibi otuz bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmış ve birçok kıtaya yayılmıştır. HIV / AIDS, tüm dünyada 1980 ve 2010 yılları arasında en az 20 milyon insanın ölümüne neden oldu.  Küresel tehditler, küresel kaygıları kesinlikle arttırdı ve bu düşünceler, Uluslararası Sağlık Mevzuatının güncellenmesi gibi genel ortak eylemlere yol açtı. 

Küreselleşmenin Teknoloji Boyutu

Küreselleşmenin Teknolojik Boyutları

Geçmişte ve günümüzde küreselleşme boyutunu arttıran en önemli unsurlardan birisi ise teknoloji kavramıdır. Ulaşımda, ondokuzuncu yüzyılda buhar motoru, buhar gemileri, trenin icadı görülmektedir. Yirminci yüzyılda yakıt enjeksiyonlu motorların, otomobillerin, özellikle de uçakların keşfedilmesi küreselleşme boyutları üzerinde büyük etkileri oluşturmuştur. İletişimde, birçok yeni gelişme, kıtalar ve okyanuslar arasında bile insanları ve ülkeleri birbirine bağlıyor. Telefon 19. yüzyılda icat edildi ve ilk transatlantik telefon kablosu 1956’da kuruldu. İlk uydular 1962’de piyasaya sürüldü, daha sonra ilk transatlantik televizyon yayınları başladı. İlk kişisel bilgisayarlar 1975’te üretildi. Modern internet 1988’de kuruldu. 2000’li yıllarda cep telefonları, akıllı telefonlar ve sosyal medya yaygınlaşmaya başladı.

Bilgi devrimi, küreselleşme için önemli ölçüde önemlidir, çünkü bilgi teknolojileri doğası gereği ulus ötesidir. Bilgi teknolojileri, insan etkileşimini önemli ölçüde artırdı. Ayrıca, hızlı finans sermayesi akışlarını ve ekonomik küreselleşmenin nüfuzunu sağlamışlardır. Ayrıca, bilginin desantralizasyonuna da yol açmışlardır. Bilgi teknolojilerinin yardımıyla, Joseph S. Nye tarafından küreselleşme olarak adlandırılan, birbirine bağlanmış dünya çapındaki birçok yeni ağ oluşturuldu. İnternet birçok insan için bir iletişim olanağı sağladı. Akıllı telefonlar, bu devrimlere dünyanın dikkatini çekmek için Ukrayna, Gürcistan ve Arap Baharı devrimlerini organize etmek için kullanılmıştır.  İnsan sermayesinin akışları, uluslararası hareketliliğin artması ve ülkelerdeki artan sayıda yabancı araştırmacı ile bu sürece katkıda bulunmuştur.

Özellikle iletişim ve ulaşım alanında teknolojik gelişmeler küreselleşme sürecini derinden etkilemiştir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir