Sezgin KOYUN

Davranışsal, Bilişsel, Gelişimsel, Sosyal Bilişsel ve Yapılandırmacı Perspektifler

Davranışsal, Bilişsel, Gelişimsel, Sosyal Bilişsel ve Yapılandırmacı Perspektifler

Farklı insanlar nasıl öğrenir? Herkes aynı fikirde değil. Eğitim psikolojisinde pek çok farklı bakış açısı vardır. Bu makale şu psikolojik perspektifleri ayırt edecektir: davranışsal, bilişsel, gelişimsel, sosyal bilişsel ve yapılandırmacı.

Davranışsal Perspektif

Davranışçılık, öğrenme ve davranışın uyarıcı-tepki ilişkileri açısından tanımlandığı ve açıklandığı teorik perspektiftir. Davranışçılığın temel varsayımları şunlardır:

Aşina olmanız gereken başlıca davranışçılar arasında davranışçılığın babası olarak bilinen John Watson; En iyi klasik şartlandırma ile tanınan Ivan Pavlov; Edimsel koşullandırmayla tanınan BF Skinner; ve etki yasasıyla tanınan Edward Thorndike.

Bilişsel Perspektif

Eğitim psikolojisinin bir sonraki perspektifi bilişsel perspektiftir. Bilişsel psikoloji, insanların nasıl algıladığına, hatırladığına, düşündüğüne, konuştuğuna ve problem çözdüğüne dayalı öğrenmeye odaklanan teorik perspektiftir. Bilişsel perspektif, davranışçı perspektiften iki farklı şekilde farklılık gösterir. İlk olarak, bilişsel psikoloji, davranışçılar tarafından göz ardı edilen içsel zihinsel durumların varlığını kabul eder. Bu durumların örnekleri inanç, arzu, fikirler ve motivasyondur (gözlemlenemeyen durumlar). İkincisi, bilişsel psikologlar bellek yapılarının bilginin nasıl algılandığını, işlendiğini, saklandığını, geri alındığını ve unutulduğunu belirlediğini iddia ediyor. Bilişsel psikoloji, algılama, sınıflandırma, hafıza, bilgi temsili, dil ve düşünme süreçlerini kapsar.

Aşina olmanız gereken başlıca bilişsel psikologlar arasında, Piaget’in bilişsel gelişim teorisini ve bilişsel gelişim aşamalarını geliştiren Jean Piaget; En çok sosyokültürel gelişim teorisiyle tanınan Lev Vygotsky; Modern dilbilimin babası olarak anılan Noam Chomsky; ve ‘iskele’ terimini icat eden Jerome Bruner.

Gelişimsel Perspektif

Bir sonraki perspektifimiz gelişimsel perspektiftir. Gelişim psikolojisi, öğrenicilerde uzun bir süre boyunca meydana gelen değişimi inceleyen bakış açısıdır. Gelişimsel bakış açısı, doğası gereği sürekli ve süreksiz olan teorileri kapsar. Süreksiz teoriler sahne gibidir. Öğrenme ve gelişim süreçleri, davranıştaki nitel farklılıklar ile karakterize edilen farklı aşamaları içerir. Süreksiz teoriler öne süren teorisyenler, her aşama için belirli bir başlangıç ​​ve bitiş dönemi önerirler. Sürekli teoriler, aksine, öğrenme ve gelişimin artımlı süreçlerde gerçekleştiğini açıklar. Öğrenme, yaşam süresi boyunca kademeli ve devam eden değişiklikleri içerir.

Aşina olmanız gereken başlıca gelişim teorisyenleri arasında, Piaget gibi tartıştığımız bazı teorisyenlerin yanı sıra, psikososyal gelişim aşamalarını öneren Erik Erikson; Ahlaki gelişim aşamalarıyla tanınan Lawrence Kohlberg; ve kimlik başarısı teorisiyle tanınan James Marcia.

Sosyal Bilişsel Perspektif

Dördüncü bakış açımız sosyal bilişsel perspektiftir. Sosyal bilişsel psikoloji, başkalarını gözlemleyerek öğrenmenin çalışmanın odak noktası olduğu perspektiftir. Sosyal bilişsel perspektifin temel varsayımları şunlardır:

Aşina olmanız gereken en büyük sosyal bilişsel psikolog, sosyal öğrenme teorisi ile tanınan Albert Bandura’dır.

Yapılandırmacı Perspektif

Son bakış açımız yapılandırmacı bakış açısıdır. Yapılandırmacılık, öğrenenin deneyimlerinden bilgiyi absorbe etmek yerine inşa ettiği fikrini önerir. Yapılandırmacılık bakış açısına göre:

Aşina olmanız gereken başlıca yapılandırmacı psikologlar John Dewey; En iyi eğitim felsefesi ve okullarıyla tanınan Maria Montessori; Deneyimsel öğrenmeyle tanınan David Kolb; ve radikal yapılandırmacılık modeliyle tanınan Ernst von Glasersfeld.

Makale Özeti

Sonuç olarak eğitim psikolojisi alanı bir ağaç gibi perspektif dediğimiz birçok daldan oluşmaktadır. Her perspektifin farklı bir tanımı vardır ve farklı kılavuz ilkelere ve varsayımlara dayanır, ancak tüm perspektifler insanların bilgiyi nasıl öğrendiğine, sakladığına ve kullandığına bakar.

Exit mobile version